Is een opsporingsbureau op basis van het 'convenant beoordeling projectplan opsporing oorlogsresten' verplicht een projectplan te verzenden aan de gemeente?

Vraag

Is een opsporingsbureau op basis van het 'convenant beoordeling projectplan opsporing oorlogsresten' verplicht een projectplan te verzenden aan de gemeente?

Antwoord

Het Convenant beoordeling projectplan opsporing oorlogsresten is een bestuurlijke afspraak tussen de het Platform Blindgangers (namens de VNG) en de VEO. De kern van de afspraak is dat opsporingsbedrijven projectplannen voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten toezenden aan de burgemeester van de gemeente waar de opsporing plaatsvindt. Dit om het plan te beoordelen op de voor openbare orde en veiligheid relevante aspecten. Door of namens de burgemeester kan een gemeente beslissen om wel of om niet akkoord te gaan met het voorliggende plan.

Het gaat hierbij om een bestuurlijke afspraak. Formeel en juridisch zijn de afspraken niet afdwingbaar tussen de convenantspartijen onderling. Zoals het convenant het formuleert: “bepalingen uit het convenant zijn niet in rechte afdwingbaar”. Maar het helpt zowel de opsporingsbedrijven als de gemeenten enorm om zich wel aan de afspraken te houden. En het zal zeker aanleiding geven tot pittige discussies als sommige partijen zich er niet aan zouden houden.

Nu zijn niet alle opsporingsbedrijven lid van de VEO. Wat betekent dat voor de relatie van gemeenten met die bedrijven?

In de eerste plaats kunnen die bedrijven zich aansluiten bij het convenant door een instemmingsverklaring te ondertekenen. De VEO zegde toe om de namen van deze bedrijven op haar website te publiceren.

Ten tweede: als opsporingsbureaus de projectplannen niet vanuit zichzelf aanleveren bij de gemeente zou er volgens bijlage 3 van het CS-OOO, zij het via een omweg, alsnog een goedkeuring van gemeentezijde geëist kunnen worden. In die bijlage 3 is namelijk opgenomen dat opsporingsprojecten moeten worden aangemeld bij de EOD. Uit die aanmelding moet blijken dat het bevoegd gezag openbare orde en veiligheid, instemt met het uitvoeren van de opsporing.