Mag een opsporingsbedrijf werkzaamheden uitvoeren voor het verkrijgen van een certificaat volgens CS-OOO?

Vraag

Mag een opsporingsbedrijf werkzaamheden uitvoeren voor het verkrijgen van een certificaat volgens CS-OOO?

Antwoord

In artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is opgenomen dat het opsporen van ontplofbare oorlogsresten uitsluitend wordt verricht door een bedrijf dat voor de te verrichten arbeid in het bezit is van een certificaat opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) dat is afgegeven door onze minister of een door hem aangewezen certificerende instelling (CI). Een opsporingsbedrijf dat een certificaat cf. CS-OOO wil behalen, moet aantonen dat hij/zij praktijkervaring heeft opgedaan. Daarmee moet het bedrijf zich kwalificeren voor het certificaat. Dit betreft de initiële audit die uit 2 fasen bestaat:

  • fase 1: kantooraudit
  • fase 2: projectaudit i.c. op locatie

Omdat een aanvrager die nog geen certificaat heeft feitelijk geen opsporingsactiviteiten mag verrichten, is in artikel 5.2.1. van het CS-OOO geformuleerd onder welke voorwaarden een aanvrager in het kader van het behalen van een certificaat tóch opsporingsactiviteiten mag verrichten.
In paragraaf 5.2.1 van het  CS-OOO is hierover het volgende opgenomen:

De aanvrager van een certificaat wordt voor de duur van de audit van deze aanvraag op twee projectlocaties gelijkgesteld aan een gecertificeerde organisatie indien wordt voldaan de volgende voorwaarden:

  1. de fase 1 audit positief is afgerond; en b.
  2. de aanvrager heeft een schriftelijke aanvraag ingediend voor het uitvoeren van twee projecten met verschillende opdrachtgevers, waarbij deze aanvraag door de CI is geaccepteerd.

De CI geeft toestemming aan de aanvrager voor het uitvoeren van twee projecten als de fase 1 audit positief is afgerond. De CI voert een audit uit op deze twee projecten. Als in één van deze projectaudits een categorie 1 afwijking wordt geconstateerd, kan de aanvrager van een certificaat op verzoek voor de duur van een derde projectlocatie gelijkgesteld worden aan een gecertificeerde organisatie. Als in deze projectaudit opnieuw een categorie 1 afwijking wordt geconstateerd, wordt de initiële beoordeling afgebroken en vervallen de auditresultaten.

Deze vraag en het antwoord zijn tot stand zijn gekomen in samenwerking met Stichting VOMES.