Moeten de werkzaamheden van opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten aan de gemeente worden gemeld?

Vraag

Moeten de werkzaamheden van opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten aan de gemeente worden gemeld?

Antwoord

In paragraaf 6.6.2.2 van het “Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat opsporing conventionele explosieven” (WSCS-OCE) stond  opgenomen dat het projectplan voor een opsporingsproject aantoonbaar moet zijn goedgekeurd door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen.

De WSCS-OCE is op 1 januari 2021 vervangen door het “certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten” (CS-OOO). In de hoofdtekst van het CS-OOO is de vereiste goedkeuring van het projectplan door de gemeente niet meer opgenomen omdat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat in het Arbobesluit.

Omdat bij het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog volgens CS-OOO ook de openbare orde en veiligheid een rol kan spelen, is het voor gemeenten van belang om hierbij tijdig betrokken te worden. Sinds 21 april 2021 zijn daarom in een convenant afspraken vastgelegd over de procedure die gemeenten en opsporingsbedrijven volgen bij het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over de instemming van gemeenten met het uitvoeren van de opsporing.