Moet een onderzoek dat is uitgevoerd onder de WSCS-OCE worden geactualiseerd, nu de CS-OOO van toepassing is?

Vraag

Moet een onderzoek dat is uitgevoerd onder de WSCS-OCE worden geactualiseerd, nu de CS-OOO van toepassing is?

Antwoord

Artikel 4.10 van het Arbobesluit geeft aan wanneer onderzoek naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten vanuit Arbo-regelgeving nodig is.

De manier waarop onderzoek moet worden uitgevoerd is niet meer voorgeschreven in Arbo-regelgeving. Er zijn ook geen overgangsbepalingen opgenomen in wet- en regelgeving over onderzoek dat is uitgevoerd onder de WSCS-OCE. In de toelichting op artikel 4.10 van het Arbobesluit staat over uit te voeren onderzoek het volgende aangegeven:

Het oriënterend onderzoek bedoeld in het tweede lid betreft een «quick scan» waarmee bijvoorbeeld bij de betreffende gemeente of op de bommenkaart na wordt gegaan of er in dat gebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Het oriënterend onderzoek kan leiden tot het inzicht dat er geen sprake, dat er mogelijk sprake of dat er met zekerheid sprake is van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten die gevaar kan opleveren voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden. Indien dit onderzoek oplevert dat er mogelijk sprake is van gevaar dan zal nader onderzoek verricht moeten worden conform het derde lid van dit artikel. Indien dit gevaar al voldoende vaststaat dan kan meteen tot de opsporing van ontplofbare oorlogsresten worden overgegaan. Op grond van het oriënterend onderzoek kan ook worden besloten om niet of elders te bouwen. In dat geval kunnen de kosten voor nader onderzoek worden vermeden.

Een onderzoek dat is uitgevoerd onder de WSCS-OCE is niet per definitie onbruikbaar. Per geval/locatie moet bekeken worden of het onderzoek representatief is voor de huidige situatie. Daarbij kan gekeken worden naar de (voor)informatie waarop het oorspronkelijke onderzoek is gebaseerd, maar ook of in de tussentijd activiteiten hebben plaatsgevonden die invloed kunnen hebben op de aanwezigheid of ligging van ontplofbare oorlogsresten.

Private partijen stelden voor het vooronderzoek, ondersteund door de stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (VOMES), een vrijwillig en privaat certificatieschema vooronderzoek en risicoinventarisatie Ontplofbare Oorlogsresten op. Voor meer informatie over dit certificatieschema en de verschillen met het vooronderzoek onder de WSCS-OCE verwijzen we naar de website van Stichting VOMES.