Protocol toevallige vondst

Het is niet altijd vooraf duidelijk waar, wanneer en door wie grondroerende activiteiten worden uitgevoerd. Als er een indicatie is dat er ergens in de gemeente tijdens WOII oorlogshandelingen hebben plaats gevonden, is het verstandig om het protocol toevallige vondst te hanteren. Dat betekent een protocol opstellen, bekend maken en bewoners en grondroerders daarop wijzen. Soms wordt ook de naam gebruikt "protocol toevalstreffers".

Een protocol is niet meer dan een beschrijving van de verschillende stappen die men kan zetten als mogelijke ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO) worden aangetroffen. Daarmee worden dan de eerste veiligheids(beheers)maatregelen getroffen.

Zie voorbeeldtekst protocol toevallige vondst voor gemeenten als voorbeeld voor een door uw gemeente op te stellen protocol toevallige vondst.

Naast een protocol vaststellen is het verstandig om hier ook door middel van communicatie de aandacht op te vestigen en bijvoorbeeld op de website van de gemeente naar te verwijzen.

Vergunningen

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen, verbouwen, slopen of aanleggen is de (mogelijke) aanwezigheid van OO geen weigeringsgrond. Als uit bijvoorbeeld de bodembelastingskaart blijkt dat er een kans bestaat, of dat het zeker is, dat OO voorkomt is het aan te bevelen om in de vergunning hierop te attenderen:

  • Bij het verlenen van een vergunning in een gebied waarin een kans bestaat dat OO voorkomt, is het aan te bevelen om in de vergunning te attenderen op het protocol toevallige vondst. In voorbeeldtekst attenderen protocol toevallige vondst is een tekst opgenomen die hiervoor gebruikt kan worden.
  • Bij het verlenen van een vergunning in een gebied waarvan het zeker is dat OO voorkomt is het aan te bevelen om in de vergunning te attenderen op de noodzaak van onderzoek. In attenderen explosieven onderzoek is een tekst opgenomen die hiervoor gebruikt kan worden.

Zie hiervoor ook het onderwerp in de veelgestelde vragen.