Mag ik in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit voorschriften opnemen over ontplofbare oorlogsresten?

Vraag

Mag ik in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit voorschriften opnemen over ontplofbare oorlogsresten?

Antwoord

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit geldt het limitatief-imperatief stelsel van de Wabo. Dit betekent dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning alleen mag weigeren via één van de weigeringsgronden van artikel 2.10, eerste lid Wabo. Doen die weigeringsgronden zich niet voor? Dan moet de omgevingsvergunning worden verleend.

Het risico op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten is niet opgenomen als weigeringsgrond.

Attendering

We zien wel dat gemeenten een attendering opnemen in de omgevingsvergunning. Als er sprake is van gebied dat verdacht is op het mogelijk kunnen aantreffen van ontplofbare oorlogsresten wordt aangegeven dat het van belang is dat er eerst nader historisch onderzoek of detectie wordt uitgevoerd. Is een gebied niet verdacht, maar hebben er in de omgeving wel oorlogshandelingen plaats gevonden dan wordt vaak een verwijzing gemaakt naar het zogenaamde protocol toevalstreffers. Zie de webpagina met een voorbeeldtekst protocol toevaltreffers voor gemeenten.

Een mogelijke tekst in de omgevingsvergunning kan luiden:

Bij het aantreffen van een explosief uit de tweede wereldoorlog (ontplofbare oorlogsresten) houdt degene die de activiteit verricht zich aan het Protocol Toevalstreffers, zoals opgenomen in de bijgevoegde vergunningvoorschriften.