Ruiming

Als er ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO) worden aangetroffen bij een toevallige vondst of naar aanleiding van opsporingsactiviteiten heeft de gemeente als bevoegd gezag voor de openbare orde en veiligheid de regie. Het uiteindelijke doel van alle activiteiten is het op een veilige manier ruimen en uiteindelijk vernietigen van de aangetroffen OO.

Beheersmaatregelen

In Beheersmaatregelen zijn de mogelijke beheersmaatregelen opgenomen die toegepast worden bij het aantreffen van OO tot aan het moment dat de EODD de burgemeester adviseert over verdere vervolgstappen. Als de EODD adviseert om tot ruiming over te gaan van de OO is het uiteindelijk de burgemeester die daartoe besluit.

Ruimingsplan

Om daadwerkelijk tot ruiming over te gaan is het verstandig dat de gemeente een gemeentelijk ruimingsplan opstelt. Bij gemeenten die veel te maken hebben met OO zal dit een algemeen en voor elke situatie inzetbaar plan zijn. Bij gemeenten die incidenteel te maken hebben met OO, zal het een op dat project gericht ruimingsplan zijn. Het gemeentelijk ruimingsplan gaat in op alle aspecten van de ruiming, behalve de werkzaamheden van de EODD. De daadwerkelijke uitvoering van de ruiming wordt door de EODD in een eigen operationeel plan uitgewerkt.

Het gemeentelijk ruimingsplan wordt aan de burgemeester ter vaststelling voorgelegd. Het operationeel plan van de EODD wordt ter kennisgeving aan de burgemeester aangeboden. Op basis van beide documenten besluit de burgemeester of tot daadwerkelijke ruiming kan worden overgegaan.

Als handvat voor gemeenten is een voorbeeld van een gemeentelijk ruimingplan (pdf, 1.8 MB)  beschikbaar dat gebruikt kan worden voor het opstellen van een plan voor de ruiming van OO in bewoond gebied. Dit voorbeeld ruimingsplan geeft inzicht in de aandachtspunten bij een ruiming met beschermingsconstructie en ontruiming van bewoond gebied. In het gemeentelijk ruimingsplan zijn ook de mogelijke risico’s voor de omgeving omschreven. Verder ook waarop deze risico’s gebaseerd zijn en welke beheersmaatregelen worden toegepast.

Beheersmaatregelen

Eén van de zaken waar gemeenten tegenaan kunnen lopen is de invulling van hun rol bij het opstelling en accorderen van gemeentelijke ruimingsplannen . Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten heeft daarvoor een factsheet  beheersmaatregelen laten opstellen.

Praktijkverhaal