Beheersmaatregelen

Bij een vondst van mogelijke ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO) zal waarschijnlijk eerst de explosieven verkenner van de politie, op basis van hetgeen deze aantreft, beheersmaatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.

Voor een indicatie van de werkzaamheden van het Team Explosieven Veiligheid van de nationale politie lees het praktijkverhaal Team Explosieven Veiligheid werkt samen met EODD en gemeenten bij ontplofbare oorlogsresten.

De burgemeester is het bevoegd gezag over openbare orde en veiligheid bij het aantreffen van OO. Als medewerkers van de nationale politie, vaak medewerkers van de politieregio, beheersmaatregelen treffen dan is dat op basis van deze bevoegdheden van de burgemeester. Het is daarom gewenst dat de explosievenverkenner of de teamleider explosievenveiligheid direct afstemt met de adviseur van de burgemeester over openbare orde en veiligheid. Voor de taken en bevoegdheden van de gemeente bij het aantreffen van OO zie de matrix rollen, taken en bevoegdheden gemeenten.

Beheersmaatregelen kunnen bestaan uit:

  • het tijdelijk stilleggen van de werkzaamheden;
  • (een deel van) het werkterrein (laten) ontruimen;
  • het terrein (laten) bewaken;
  • overleg door de explosievenverkenner met de EODD over de handelingswijze bij dit specifieke OO.

Afhankelijk van de soort en de staat van de aangetroffen OO komt de EODD direct of binnen enkele dagen ter plaatse.

Tussen het moment van aantreffen en de komst van de EODD kan het noodzakelijk zijn dat er extra beheersmaatregelen worden getroffen. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als:

  • afstemming met de grondroerder over beheersmaatregelen;
  • afschermen van de OO. Dit bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van een laag zand, het plaatsen van zwaar materiaal of het plaatsen van een container over de vindplek heen;
  • stil (laten) leggen van mogelijke bouwwerkzaamheden;
  • zorg dragen voor bewaking tijdens de nachtelijke uren;
  • communiceren over de vondst, mogelijke risico’s en beheersmaatregelen.

Als de EODD ter plaatse is zal deze op basis van haar waarnemingen de OO identificeren en op basis daarvan een advies aan de burgemeester geven over te volgen stappen.

Uiteraard is een en ander afhankelijk van de aard en omvang van hetgeen wordt aangetroffen. Een 20 mm granaat die niet verschoten is vraagt andere beheersmaatregelen en besluitvorming dan een 1000 lbs vliegtuigbom die niet verplaatst kan worden.

Het kenniscentrum heeft een factsheet laten opstellen van mogelijke beheersmaatregelen bij het aantreffen van OO.

In het bijgevoegde praktijkverhaal over de ruiming van vliegtuigbommen kan je lezen hoe een gemeente haar rol als bevoegd gezag heeft opgepakt.