Rollen, taken en bevoegdheden gemeenten

Processtappen rondom de (preventieve) omgang met ontplofbare oorlogsresten

Inleidende tekst Inleidende tekst Inleidende tekst Inleidende tekst Inleidende tekst Inleidende tekst

01-1 Nulsituatie

Processtap 1

Nulsituatie

Een situatie waarbij er geen grondroerende werkzaamheden binnen de gemeentegrenzen zijn gepland of gestart.
Er is nog geen aanleiding om ‘actief’ maatregelen te nemen om het risico door OO te beheersen.

Gemeente als opdrachtgever

Gemeente als werkgever

Gemeente als bevoegd gezag

02-1 Inventarisatie

Processtap 2

Inventarisatie OO-risico

Voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden wordt het risico op OO geïnventariseerd door de werkgever.
Als gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door de mogelijke aanwezigheid van OO, wordt alvorens werkzaamheden worden aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld.

Gemeente als opdrachtgever

Gemeente als werkgever

Gemeente als bevoegd gezag

03-1 Maatregelen

Processtap 3

Treffen beheersmaatregelen OO

Als uit de inventarisatie (processtap 2) blijkt dat er een onacceptabel risico op het aantreffen van OO is, dan maatregelen treffen om het risico te beheersen, bijvoorbeeld detectie.

Gemeente als opdrachtgever

Gemeente als werkgever

Gemeente als bevoegd gezag

04-1 Constateren

Processtap 4

OO geconstateerd

Wanneer (uit processtap 3) blijkt dat er verstoringen zijn geconstateerd in het werkgebied of bij een spontane vondst, dan worden aanvullende beheersmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld ruiming.

Gemeente als opdrachtgever

Gemeente als werkgever

Gemeente als bevoegd gezag

05-1 Afhandeling

Processtap 5

Administratieve afhandeling

Wanneer processtap 4 is afgerond moet de financiële afhandeling (kosten) en administratieve afhandeling (proces-verbaal detectieonderzoek en data verspreiding) plaatsvinden.

Gemeente als opdrachtgever

Gemeente als werkgever

Gemeente als bevoegd gezag