Processtap 2: Inventarisatie OO-risico

Voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden zal het risico op OO moeten worden geïnventariseerd door de werkgever. Volgens artikel 4.10, lid 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit: ‘In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, wordt, alvorens werkzaamheden worden aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld.’ Een oriënterend onderzoek kan een (officieel) vooronderzoek zijn, maar op basis van de toelichting bij dit artikel volstaat een ‘quick scan’ ook. Wij zullen de verschillende rollen van de gemeente (als opdrachtgever, als werkgever en als bevoegd gezag) in deze fase van het proces belichten.