Taken bevoegd gezag vondst

De taken van de gemeente als bevoegd gezag bij een vondst van ontplofbare oorlogsresten (hierna; vondst) zijn veelzijdig.

We gaan er voor deze nadere duiding vanuit dat er sprake is van indicaties van oorlogshandelingen in (delen) van de gemeente tijdens WOII.

Het bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid, primair de burgemeester, secundair het college van burgemeester en wethouders, is aan zet bij een vondst. Zie voor een nadere toelichting processtap 4 van de Verkenning gemeentelijke taken en bevoegdheden rond Ontplofbare Oorlogsresten.

Als blijkt dat er een risico bestaat op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO) dan moeten maatregelen getroffen worden om het risico te beheersen, bijvoorbeeld het (laten) uitvoeren van detectie.

Protocol toevallige vondst

Er kan een indicatie zijn van oorlogshandelingen tijdens WOII binnen (een deel van) de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat in de gehele gemeente OO kan worden aangetroffen. Daar waar geen directe aanleiding is om te stellen dat er OO kan worden aangetroffen is belangrijk dat het bevoegd gezag vooraf grondroerders daar kennis van laat nemen en ze opdraagt wel een protocol toevallige vondsten te gebruiken.

Van opsporing naar vondst

Aandachtspunten voor het bevoegd gezag als er, als gevolg van onderzoek, daadwerkelijk een vondst wordt gedaan.

Beheersmaatregelen

Is er sprake van een vondst dan wil je als bevoegd gezag voor de openbare orde en veiligheid zeker weten dat er afdoende beheersmaatregelen worden getroffen. In eerste instantie maatregelen getroffen door degene die de vondst heeft gedaan, in tweede instantie door de partijen die worden betrokken. Is het bevoegd gezag van mening dat de getroffen maatregelen niet voldoende zijn om de openbare orde te bewaren en voldoende veiligheid te garanderen dan kan het maatregelen opdragen of (laten) treffen.

Communicatie

Goede en tijdige communicatie over de vondst en te treffen maatregelen is een taak van de gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid.

Ruiming / vernietigingslocatie

Uiteindelijk zal elke vondst leiden tot een ruiming van de aangetroffen OO en in veel gevallen zullen deze vernietigd worden op een vernietigingslocatie binnen de gemeente.

Kosten

Het is van belang dat gemeenten weten welke kosten er kunnen zijn bij het aantreffen van OO.