Kosten na vondst

Bij een vondst, de daarop volgende ruiming en eventueel vernietiging van ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO) worden er kosten gemaakt. Er is onderscheid te maken tussen een vondst bij toeval en een vondst via onderzoek als het gaat over de kosten die optreden bij dergelijke vondsten.

Welke kosten kunnen voorkomen bij een vondst?

Kosten kunnen voortkomen uit:

  • stilleggen van werkzaamheden;
  • afzetten van het terrein;
  • bewaking van het terrein;
  • afschermen, opslag van de OO;
  • beheersmaatregelen voor een eventuele ruiming.

Kosten toevallige vondst

Bij een toevallige vondst kan onderscheid gemaakt worden tussen kosten die voortkomen uit de beheersmaatregelen in het kader van openbare orde en veiligheid na een toevallige vondst en kosten die bijvoorbeeld ontstaan door vertraging van het productieproces van een bedrijf bij een toevallige vondst.

Kosten die betrekking hebben op de openbare orde en veiligheid zijn in de praktijk kosten die de gemeente op zich neemt. Dit vanuit de gedachte dat de gemeente een taak en bevoegdheid heeft voor de openbare orde en veiligheid. Dat is niet het geval bij kosten die bijvoorbeeld ontstaan door vertraging van het productieproces van een bedrijf bij een toevallige vondst van OO.

Kosten vondst via onderzoek

Als er bij onderzoek naar OO daadwerkelijk OO worden aangetroffen ligt dit anders. Er is dan vooraf een indicatie dat er oorlogshandelingen hebben plaats gevonden in dat specifiek gebied. Een initiatiefnemer is dan vooraf op de hoogte dat er een kans bestaat dat er OO worden aangetroffen. De kosten voor onderzoek zijn dan ook voor de initiatiefnemer. In het geval dat de gemeente zelf initiatiefnemer is van het project dan maakt de gemeente zelf de afweging of deze kosten in aanmerking komen voor de bijdrageregeling.

Kosten die samenhangen met het bewaren van de openbare orde en veiligheid zijn in de praktijk kosten die de gemeente op zich neemt. Dit vanuit de gedachte dat de gemeente een taak en bevoegdheid heeft voor de openbare orde en veiligheid.

Een gemeente kan, voorafgaand aan een onderzoek, stellen dat ze enkel willen meewerken als er vooraf een overeenkomst wordt getroffen over de kosten die kunnen optreden bij het aantreffen van OO. Dit vanuit de gedacht dat als er geen verstoring is van de bodem, de risico’s van mogelijk aangetroffen OO niet moeten worden beheerst door de gemeente. De initiatiefnemer kan er immers voor kiezen om in een ander deel of op een andere wijze de grond te roeren.

Het is dan redelijk dat een gemeente vooraf over dit punt een duidelijke afweging maakt en dit ook vastlegt in bijvoorbeeld beleid. Zie voor een uitleg over gemeentelijk beleid Gemeentelijk beleid OO.

Voor informatie en een nadere duiding over de bijdrageregeling wordt verwezen naar Financiering.