Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s geeft het kader voor de bevoegdheden bij rampen en crises, ook wanneer die meer dan één gemeente tegelijk treffen of als de ramp of crisis het belang van één gemeente overschrijdt.

Namens het college van burgemeester en wethouders wordt door de veiligheidsregio de inzet voorbereid en georganiseerd tijdens een ramp of een crisis. In de planvorming worden (4-jaarlijks) regionale risico’s in beeld gebracht, die leiden tot een regionaal risicoprofiel. Dit risicoprofiel vormt op haar beurt de basis voor het regionale beleidsplan. In sommige veiligheidsregio’s zijn ontplofbare oorlogsresten expliciet benoemd in het regionale risicoprofiel.