Onderzoeken

Soorten onderzoek

Bureauonderzoeken

Op basis van het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten(CS-VROO-01) zoals vastgesteld door VOMES.

Een vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er in het onderzoeksgebied sprake is van aanwijzingen van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, en als deze aanwijzingen er zijn, om het verdachte gebied af te bakenen.

Het vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal. Eindresultaat is een rapportage en een bijbehorende bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten. Het vooronderzoek kan twee onderdelen omvatten, namelijk een vooronderzoek conflictperiode en een vooronderzoek na-conflictperiode.

Een risicoanalyse heeft tot doel het vaststellen en beoordelen van de risico’s van de in het onderzoeksgebied mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten, gegeven het toekomstige gebruik van het onderzoeksgebied, waarop de risicoanalyse is gebaseerd. Daartoe worden de risico’s op schade en letsel door een accidentele reactie van ontplofbare oorlogsresten, geïnventariseerd en beoordeeld.

Aandachtspunt

Als bureauonderzoeken worden uitgevoerd voor projecten binnen de gemeentegrenzen is het aan te raden om ook deze onderzoeken te toetsen vanuit een verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid.

Dergelijke onderzoeken dienen vaak als uitgangspunt voor bodemroerende activiteiten of voor opsporingsonderzoeken. Alleen op deze manier kan het bevoegd gezag een oordeel geven over het veilig uitvoeren van bodemroerende activiteiten of detectie en benadering in gebied waar mogelijk ontplofbare oorlogsresten aanwezig zijn.

Opsporingsonderzoeken

Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten mag volgens Arbo-wetgeving alleen plaatsvinden door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO).

Uitvraag

Bij een uitvraag als bevoegd gezag voor onderzoek in het kader van beleid opstellen of het faciliteren van derden is de werkwijze bij het uitvragen van een onderzoek nagenoeg gelijk aan dat van de rol als opdrachtgever. Het verschil zit er in de wijze van uitvraag en in het bijzonder het gewenste resultaat.

Voor het uitvragen van bureau- of opsporingsonderzoeken zie: