Voorbeeldtekst attenderen explosieven onderzoek

Op of boven het grondgebied van de gemeente xxxxxx hebben tijdens de tweede wereldoorlog oorlogshandelingen plaats gevonden. Daarom bestaat er in delen van de gemeente een kans dat zogenaamde ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO) of anders gezegd; bommen en granaten, worden aangetroffen.

U heeft voor uw project een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Uw project wordt uitgevoerd in een gebied waar de kans bestaat dat OO worden aangetroffen. Zie hiervoor de bodembelastingskaart van de gemeente XXXXXX (link).

Voorwaarden

Arbowet- en regelgeving stelt regels over het omgaan met OO voor opdrachtgevers, werkgevers, zelfstandigen, werknemers en in een bepaalde mate ook voor derden (de omgeving). Als eigenaar van deze grond, of als werkgever/opdrachtgever van grondroerende werkzaamheden heeft u een verplichting om maatregelen te nemen om gevaar te voorkomen voor degenen die werk voor u uitvoeren of de omgeving.

In het kader van de taak en bevoegdheid van de gemeente voor de openbare orde en veiligheid bij mogelijke aanwezigheid van OO wilt de gemeente dat u vooraf maatregelen treft om mogelijk gevaar te voorkomen.

Onderzoek

Een nader historisch vooronderzoek, waarin ook de naoorlogse activiteiten zijn opgenomen, maakt inzichtelijk of er sprake is van een kans op het aantreffen van OO. Het kan zo zijn dat na de oorlog de grond van het betreffende perceel zodanig is geroerd dat er nagenoeg geen kans bestaat op het aantreffen van OO.

U kunt er ook voor kiezen om direct detectieonderzoek uit te laten voeren door een gecertificeerd opsporingsbedrijf.

Grondroerende werkzaamheden mogen niet eerder worden uitgevoerd nadat de gemeente inzicht heeft gekregen in het vooraf uitgevoerde onderzoek en de mogelijke beheersmaatregelen die getroffen worden.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen met de betreffende afdeling van de gemeente via xx xx xx xx xx xx, emial@mailadresgemeente.nl.