Toelichting wegwijzer

De wegwijzer ontplofbare oorlogsresten is een hulpmiddel dat gemeenten helpt bij de besluitvorming over ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO). Gemeenten kunnen verschillende rollen hebben en daarmee ook verschillende  taken en bevoegdheden op het gebied van OO.

Gemeenten hebben taken en bevoegdheden en nemen in die rol besluiten over het wel of niet opsporen en ruimen van OO. Zodat bijvoorbeeld werkzaamheden in de bodem veilig kunnen worden uitgevoerd, of dat gebieden veilig kunnen worden ontwikkeld.

Om gemeenten handvaten te bieden bij de invulling van die rollen, heeft het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (hierna; kenniscentrum), in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, deze wegwijzer ontwikkelt. Met deze wegwijzer kunnen gemeenten zelf een weloverwogen en transparante beslissing nemen over hoe om te gaan met OO binnen hun gemeente.

Gemeenten hebben verschillende taken en bevoegdheden op het gebied van OO. Daarnaast komen ze vanuit verschillende rollen in aanraking met OO. De gemeente als bevoegd gezag, de gemeente als opdrachtgever of de gemeente als grondverkoper. Met deze rollen is in deze wegwijzer rekening gehouden.

De wegwijzer is ingericht op het gebruik door gemeentelijke organisaties. De wegwijzer is met nadruk niet bedoeld voor particulieren, bedrijven of om in te zetten bij mogelijke geschillen over ontplofbare oorlogsresten.

De wegwijzer is een verzameling van:

  • kennisdocumenten
  • informatievoorbeelden
  • praktijkverhalen
  • resultaten van onderzoeken
  • antwoorden op veel gestelde vragen
  • opiniërende stukken over de omgang met OO.

De wegwijzer is geen blauwdruk, maar helpt gemeenten om besluiten te nemen over vraagstukken die spelen in gebied waar mogelijk OO aanwezig zijn. De wegwijzer is ook geen vervanging of nadere uitwerking van de Arbowetgeving over de omgang met OO zoals het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (hierna; CS-OOO).

De wegwijzer is wel een denkraam voor gemeenten dat de verschillende mogelijke manieren van aanpak belicht. De wegwijzer gaat in op de raakvlakken tussen de verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie als het gaat om OO. De wegwijzer bevat handvaten voor gemeenten om vanuit de verschillende rollen het gesprek te voeren en te besluiten over de proportionaliteit van handelen als er sprake is of kan zijn van OO in de bodem.