Risicoanalyse binnen onderzoeksstadium ‘nader onderzoek’

Dit soort onderzoek betreft een uitgebreid bronnenonderzoek. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, naoorlogse ontwikkelingen en het huidig en toekomstig gebruik van het onderzoeksgebied wordt een risicoanalyse gemaakt. Namelijk of er tijdens het uitvoeren van de voorgenomen bodemingrepen sprake is van risico op het aantreffen van OO en het ontstaan van schade en letsel als gevolg van het onbedoeld tot uitwerking komen van OO.

In deze risicoanalyse wordt een concreet onderbouwd advies geboden over het uitvoeren van de voorgenomen bodemingrepen.

Doel

De risico’s beoordelen van de in het onderzoeksgebied mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten, rekening houdend met het toekomstige gebruik van het onderzoeksgebied. Daarom worden de risico’s op schade en letsel door een toevallige reactie van OO geïnventariseerd en beoordeeld.

Het is belangrijk om vooraf de afweging te maken of het uitvoeren van een risicoanalyse zinvol is. Sommige adviesbureaus adviseren standaard om na afronding van het vooronderzoek OO een risicoanalyse OO uit te voeren. Dit heeft lang niet altijd meerwaarde.

Eindproduct

Een rapportage en kaartmateriaal met bevindingen en een onderbouwde conclusie volgens de richtlijnen van het vrijwillige normdocument Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO).

Richtlijnen

Wettelijk gezien zijn er op dit moment geen vaste richtlijnen voor het uitvoeren van dit soort bureaustudies. Sinds 2021 kan de risicoanalyse worden uitgevoerd volgens het CS-VROO. In deze richtlijn is vastgelegd hoe een risicoanalyse moet worden uitgevoerd.

Een volgende overweging (dit is geen verplichting) kan gemaakt worden. Stel als voorwaarde dat het vooronderzoek OO niet alleen wordt opgesteld volgens de eisen zoals beschreven in het CS-VROO, maar ook dat het moet worden opgesteld door een onderzoeksbureau dat als bedrijf is gecertificeerd volgens het CS-VROO. Een gecertificeerde partij heeft aangetoond te voldoen aan de geëiste deskundigheidseisen en daarnaast aangetoond rapporten te hebben opgesteld die voldoen aan het CS-VROO. Een niet gecertificeerde partij kan eveneens onderzoek uitvoeren volgens de richtlijnen van het CS-VROO, maar wordt daarop niet gecontroleerd.

Voorbeelden van risicoanalyses binnen het onderzoeksstadium "nader onderzoek".