Fase 1 van het oriënterend onderzoek

Dit betreft een controle of de locatie in het verleden al is onderzocht in een bureaustudie of een opsporingsproces. Bijvoorbeeld detectieonderzoek, eventueel gevolgd door benadering van gedetecteerde veelbetekenende objecten.

Als uit het Fase 1-onderzoek blijkt dat dit het geval is, worden de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek geanalyseerd. Vervolgens wordt gekeken of het onderzoeksgebied al voldoende is onderzocht. In dat geval kan een uitspraak worden gedaan over het risico op het aantreffen van OO in het onderzoeksgebied en de noodzaak om verdere OO-maatregelen te treffen.

In Fase I kan ook worden geconcludeerd dat verder OO-onderzoek om een andere reden niet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat kan worden aangetoond dat de bodemlaag waarin bodemingrepen zullen worden uitgevoerd na de oorlog is opgehoogd. Hierdoor kan gesteld worden dat deze bodemlaag onverdacht is op het voorkomen van OO.

Of een gebied ‘voldoende’ is onderzocht is tot op zekere hoogte een subjectieve kwestie, want dit is niet gedefinieerd in wet of besluit. Om dit niettemin te kunnen bepalen kan deze checklist worden gehanteerd.

Doel

Het doel van Fase 1 van het oriënterend onderzoek is vast te stellen of eventueel beschikbaar OO-onderzoek als voldoende basis kan worden beschouwd voor

 1. het uitvoeren van de voorgenomen bodemingrepen zonder aanvullende OO-maatregelen;
 2. het treffen van aanvullende OO-maatregelen voorafgaande aan de voorgenomen bodemingrepen.

Eindproduct

Een rapportage met bevindingen en de onderbouwde conclusie of er wel of geen noodzaak bestaat tot het uitvoeren van een vorm van vervolgonderzoek.

Richtlijnen

In Artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat er een oriënterend onderzoek moet worden uitgevoerd. Maar er staat niet hoe dit moet worden uitgevoerd en welke bronnen geraadpleegd moeten worden. Voor Fase 1 van het oriënterend onderzoek wordt geadviseerd tenminste onderstaande bronnen te raadplegen.

 • Gemeente waarin het te onderzoeken gebied is gesitueerd.
  Een gemeente kan beschikken over een gemeente breed vooronderzoek of over een database met eerder in de gemeente uitgevoerde OO-onderzoeken.
 • ‘Bommenkaart’ Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO).
  Deze openbaar te raadplegen online GIS-database biedt geen complete weergave van in Nederland uitgevoerde OO-onderzoeken, maar geldt op dit moment wel als het meest complete overzicht. NB: de database toont alleen de contouren van eerder uitgevoerd onderzoek, de naam van de opsteller, eventuele titels/kenmerken, niet de resultaten.
 • Overige relevante overheden en instanties zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincie en waterschappen. Deze kunnen geraadpleegd worden als het te onderzoeken gebied overlapt met een beheersgebied/object van genoemde instantie. Maar je kan ook informeren bij aangrenzende gemeente(s) naar eventueel eerder uitgevoerd onderzoek. Als de te onderzoeken gebieden in de buurt liggen van de desbetreffende gemeente.
 • Openbare bronnen/zoekmachines.
  Creatief zoeken op internet, al dan niet aan de hand van in andere bronnen achterhaalde titels of kenmerken van een onderzoek, kan een bestaand OO-onderzoek opleveren dat gebruikt kan worden. Voorbeelden van combinaties van zoektermen zijn bijvoorbeeld (niet limitatief):
  • Explosieven + [plaatsnaam] + [soort onderzoek] + PDF
  • [Rapportkenmerk/titel] + PDF + explosieven + [soort onderzoek]

In deze tekst zijn drie relevante voorbeelden gegeven.