Voorbeeld uitvragen vooronderzoek

Geachte heer/mevrouw,

Ten behoeve van voorgenomen bodemingrepen in de gemeente NAAM moet een vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten (hierna: vooronderzoek OO) te worden opgesteld. Wij willen u vragen om een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen voor het uitvoeren van het vooronderzoek OO.

De begrenzing van het te onderzoeken gebied is weergegeven in bijlage 1 bij deze brief.

Eisen aan het onderzoek

 • Het vooronderzoek OO moet worden opgesteld volgens de eisen van de meest recente versie van het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO).
 • Het vooronderzoek OO kan bestaan uit twee onderdelen, te weten een onderzoek conflictperiode en een onderzoek na-conflictperiode. De uitvraag heeft uitsluitendbetrekking op:
  • Onderzoek Conflictperiode en Onderzoek na-Conflictperiode.
 • Het uitvoeren van een verticale afbakening van eventueel verdacht gebied maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Opleveren

De resultaten van het onderzoek moeten door u uiterlijk AANTAL weken na opdrachtverstrekking in conceptvorm aan ons worden opgeleverd. De conceptlevering moet bestaan uit:

 • Rapportage onderzoek – als onbeveiligde pdf
 • Bijbehorend kaartmateriaal - als onbeveiligde pdf

Na ontvangst van de conceptversie zal door de gemeente een review worden uitgevoerd en eventuele opmerkingen aan u kenbaar worden gemaakt. Na ontvangst van de review moet u binnen AANTAL weken de aangepaste versie van de rapportage inclusief bijbehorend kaartmateriaal opleveren. Na acceptatie van de aangepaste versie moet het onderzoek in definitieve vorm aan ons opleveren. De definitieve levering moet bestaan uit:

 • Rapportage onderzoek – als onbeveiligde pdf
 • Bijbehorend kaartmateriaal - als onbeveiligde pdf
 • Bijbehorend kaartmateriaal - als GIS-bestand
 • Geraadpleegd bronnenmateriaal (rechtenvrij aanleverbaar)

Nadat het conceptrapport is goedgekeurd, mag 90% van de opdrachtsom in rekening worden gebracht. Na goedkeuring van het definitieve rapport mag het resterende bedrag in rekening worden gebracht.

Op deze offerteaanvraag zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden KENMERK van toepassing (zie bijlage 2).

Wij vragen u om uw offerte uiterlijk DATUM via de e-mail aan de in deze brief genoemde contactpersoon aan te leveren. Als er naar aanleiding van deze offerteaanvraag nog vragen zijn, dan vragen wij u contact op te nemen.

Hoogachtend,

NAAM

Bijlagen

 1. Onderzoeksgebied
 2. Algemene Inkoopvoorwaarden KENMERK