Voorbeeld uitvragen oriënterend onderzoek

Geachte heer/mevrouw,

Ten behoeve van voorgenomen bodemingrepen in de gemeente NAAM dient een oriënterend onderzoek ontplofbare oorlogsresten (hierna: oriënterend onderzoek OO) te worden opgesteld. Wij willen u vragen om een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen voor het uitvoeren van het oriënterend onderzoek OO.

De begrenzing van het te onderzoeken gebied is weergegeven in bijlage 1 bij deze brief.

Eisen aan het onderzoek

 • Het oriënterend onderzoek OO moet worden opgesteld volgens de richtlijnen voor het uitvoeren van oriënterend onderzoek OO, vermeld op de website van het Kenniscentrum OO.
 • Het oriënterend onderzoek OO kan bestaan uit twee fasen, te weten een oriënterend onderzoek Fase I en een oriënterend onderzoek Fase II. De uitvraag heeft betrekking op:
  • Oriënterend onderzoek Fase I/Fase II
 • Voor het oriënterend onderzoek Fase II moeten de volgende bronnen door u worden geraadpleegd:
  • Database ruimingen EODD
  • Defence Overprints
  • Eerder uitgevoerd explosievenonderzoek
  • Gemeentelijk archief
  • Literatuur
  • Luchtfotomateriaal
  • Mijnenveldenkaart EODD
  • Nationaal Archief
  • NIMH
  • NIOD
  • Provinciaal archief
  • AANVULLENDE BRON IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE

Opleveren

De resultaten van het onderzoek moeten door u uiterlijk AANTAL weken na opdrachtverstrekking in conceptvorm aan ons worden opgeleverd. De conceptlevering moet bestaan uit:

 • Rapportage onderzoek – als onbeveiligde pdf

Na ontvangst van de conceptversie zal door de gemeente een review worden uitgevoerd en eventuele opmerkingen aan u kenbaar worden gemaakt. Na ontvangst van de review moet u binnen AANTAL weken de aangepaste versie van de rapportage opleveren. Na acceptatie van de aangepaste versie moet het onderzoek in definitieve vorm aan ons opleveren. De definitieve levering moet bestaan uit:

 • Rapportage onderzoek – als onbeveiligde pdf
 • GIS-bestanden onderzocht gebied
 • GIS-bestanden verdacht gebied (als van toepassing)

Nadat het conceptrapport is goedgekeurd, mag 90% van de opdrachtsom in rekening worden gebracht. Na goedkeuring van het definitieve rapport mag het resterende bedrag in rekening worden gebracht.

Op deze offerteaanvraag zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden KENMERK van toepassing (zie bijlage 2).

Wij vragen u om uw offerte uiterlijk DATUM via de e-mail aan de in deze brief genoemde contactpersoon aan te leveren. Als er naar aanleiding van deze offerteaanvraag nog vragen zijn, dan vragen wij u contact op te nemen.

Hoogachtend,

NAAM

Bijlagen

 1. Onderzoeksgebied
 2. Algemene Inkoopvoorwaarden KENMERK