vergunning verleend mogelijkheid OO

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het windpark Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland zou niet voldoende rekening gehouden zijn met het mogelijk ontploffen van blindgangers.

kenmerken
Metadata Omschrijving
Uitspraak

ECLI:NL:RBROT:2015:4683

zie ook: ECLI:NL:RBROT:2015:4683

Bevoegd gezag Gemeente Rotterdam (DCMR Milieudienst Rijnmond)
Instantie Rechtbank Rotterdam
Wetsartikelen Bestuursrecht
Eiser

Enkele inwonenden Maassluis

Gedaagde Vergunningverlener voor het windpark
Vergunninghoudster vergunninghoudster windpark Nieuwe Waterweg
Trefwoorden NGE, blindgangers, ontploffing, omgevingsvergunning, WO II

Zaak

Bij besluit van 30 september 2014 heeft verweerder een omgevingsvergunning verleend voor het windpark Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland (windpark Nieuwe Waterweg). Het project voorziet in het oprichten van acht windturbines met ieder een capaciteit van ongeveer drie MW, in totaal 24 MW. Enkele inwonenden van Maassluis hebben hiertegen bezwaren ingediend.

Eiseres 3 vreest dat, als tot plaatsing van de windturbines wordt overgegaan, hetgeen onder meer met heiwerkzaamheden, zwaar transportverkeer en graafwerkzaamheden gepaard zal gaan, niet kan worden uitgesloten dat blindgangers tot ontploffing zullen komen.

In de ruimtelijke onderbouwing wordt over de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE; of ook blindgangers) uit de Tweede Wereldoorlog vermeld:

Het college heeft op 27 april 2010 het “Beleids- en Beheerplan niet gesprongen explosieven uit WO II 2010-2020” vastgesteld. Dit betekent dat het ruimen van blindgangers in Rotterdam in eerste instantie plaats vindt volgens een reactieve benadering. Dit houdt in dat een blindganger pas geruimd wordt wanneer dat als gevolg van een ontwikkelingsproject noodzakelijk is. (..) In een reactie heeft de gemeente Rotterdam aangegeven dat het gebied naoorlogs is opgehoogd en door middel van sonderingen voor aanvang van graafwerkzaamheden de maaiveldhoogte tijdens de tweede wereldoorlog dient te worden bepaald. Verder heeft de gemeente aangegeven dat binnen het plangebied windpark Nieuwe Waterweg een drietal locaties als verdacht gebied worden aangemerkt. (..) Op basis van de nog uit te voeren sonderingen, kan de hoogte van het maaiveld tijdens de tweede wereldoorlog worden bepaald. Met deze informatie kan in overleg met het bevoegd gezag worden besloten of aanvullend opsporingsonderzoek van CE nodig is. Een dergelijk onderzoek en eventuele verwijdering van aangetroffen CE is goed mogelijk en vormt daarin geen belemmering voor realisatie van het voorgenomen windpark. Omdat de (mogelijke aanwezige) explosieven eerst door de EOD geruimd worden voordat het bouwproject van start kan gaan heeft verweerder zich op het standpunt kunnen stellen dat dit aspect geen belemmering vormt voor realisatie van het windpark.".

Conclusie

De beroepen worden ongegrond verklaard. Het aspect van de mogelijke aanwezigheid van explosieven vormt geen belemmering voor de realisatie van het windpark, omdat mogelijke aanwezige explosieven eerst door de EOD geruimd zullen worden voordat het bouwproject van start kan gaan.