Hoger beroep in uitspraak wel of niet bomen kappen voor detectieonderzoek

Hoger beroep in de zaak waarin de gemeente Muiden de door KNSF Vastgoed II B.V. gevraagde kapvergunning voor het kappen van houtopstand op het terrein van de voormalige Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek te Muiden heeft geweigerd.

kenmerken
Metadata Omschrijving
Uitspraak

ECLI:NL:RVS:2007:BA2687, zie ook ECLI:NL:RBAMS:2012:BV1665

Bevoegd gezag Gemeente Gooise Meren (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)
Instantie Raad van State
Wetsartikelen Bestuursrecht
Eiser

KNSF Vastgoed II B.V.

Gedaagde College van B&W te Muiden
Vergunninghoudster
Trefwoorden Kapvergunning, opsporing aanwezigheid explosieven, explosie, enkelvoudige sonde detectiemethode, Verklaring Vrij van Explosieven, houtkap, explosieven opruiming

Zaak

Hoger beroep in de zaak waarin de gemeente Muiden de door KNSF Vastgoed II B.V. gevraagde kapvergunning voor het kappen van houtopstand op het terrein van de voormalige Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek te Muiden heeft geweigerd.

KNSF Vastgoed II B.V. heeft een kapvergunning aangevraagd voor het verwijderen van de houtopstand op het K.N.S.F-terrein om dit terrein op de aanwezigheid van mogelijke explosieven te kunnen scannen.

De EODD heeft uiteengezet dat het mogelijk is explosieven op te sporen in een terrein waar bomen en andere begroeiing aanwezig zijn en dat het niet noodzakelijk is het gehele K.N.S.F.-terrein aan een opsporing te onderwerpen. De EODD heeft geadviseerd terughoudend te zijn met het verlenen van een kapvergunning; op basis hiervan heeft de gemeente de kapvergunning geweigerd.

T&A Survey B.V. heeft naar aanleiding hiervan een second opinion uitgebracht in opdracht van de gemeente. Zij stellen dat, omdat de locatie van de explosie op 17 januari 1947 exact bekend is, een aanzienlijk gedeelte van het KNSF-terrein niet als verdacht gebied behoeft te worden beschouwd. Verder is detectie met één sonde, waarbij slechts die vegetatie wordt verwijderd die de beloopbaarheid van het terrein belemmert, afdoende is voor het verkrijgen van een zogenoemde Verklaring Vrij van Explosieven voor het terrein.

De rechtbank is terecht en op goede redenen tot het oordeel gekomen dat nu de inrichting van het terrein nog onzeker is, het college in redelijkheid aan het belang van het voorlopig in stand houden van het Kruitbos doorslaggevende betekenis heeft kunnen toekennen.

Conclusie

SEKM pleit voor detectie met één sonde en behoud van de bomen. De gemeente Muiden pleit voor kap van de bomen, maar had beter moeten motiveren waarom de explosieven alleen door middel van de kap van bomen kan worden opgeruimd. De gemeente Muiden had het ECG-projectplan niet zonder nadere motivering aan zijn besluitvorming ten grondslag mogen leggen.