Wel of niet bomen kappen voor detectieonderzoek

SEKM pleit voor detectie met één sonde en behoud van de bomen. Gemeente Muiden stelt voor om bomen te kappen om explosieven op te ruimen.

kenmerken
Metadata Omschrijving
Uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2012:BV1665
Bevoegd gezag Gemeente Gooise Meren (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)
Instantie Rechtbank Amsterdam
Wetsartikelen Bestuursrecht
Eiser

Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden (SEKM)

Gedaagde Gemeente Muiden
Vergunninghoudster
Trefwoorden Houtkap, enkelvoudige sonde detectiemethode, granaat, kapvergunning, explosieven-opruiming

Zaak

SEKM pleit voor detectie met één sonde en behoud van de bomen. Gemeente Muiden stelt voor om bomen te kappen om explosieven op te ruimen.

Met het oog op toekomstige woningbouw heeft KNSF Vastgoed (eigenaar terrein) een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van de houtopstand op het KNSF-terrein om het terrein op de aanwezigheid van mogelijke explosieven te kunnen scannen (door een granaatontploffing in 1947 waardoor rekening moet worden gehouden met het aantreffen van CE in de ondergrond).

Het bodemonderzoeksbureau T&A heeft onder meer gesteld dat detectie met één sonde, waarbij vegetatie slechts gedeeltelijk wordt verwijderd voldoende is voor het verkrijgen van een zogenaamde Verklaring Vrij van Explosieven voor het terrein.

Explosive Clearance Group (ECG) heeft een projectplan opgesteld van explosievenopsporing op het KNSF-terrein. Hierin geven zij onder andere aan dat de aanwezige begroeiingen op het terrein zo kort mogelijk boven het maaiveld gesnoeid of afgezaagd worden. De gemeente heeft vervolgens de kapvergunning verleend en gesteld dat de kap van bomen benodigd is om de explosievenopruiming mogelijk te maken op basis van het projectplan.

SEKM betwist dit en voert aan dat dat niet aannemelijk is gemaakt dat kap van bomen noodzakelijk is om de explosieven-opruiming te realiseren. Volgens SEKM kan met een enkelvoudige sonde gedetecteerd worden. Na uitgebreide discussie hierover tussen de verschillende partijen is er volgens de gemeente Muiden consensus ontstaan dat voor een gedegen explosievenopruiming een aanzienlijk deel van de bomen gekapt dient te worden, overeenkomstig het ECG-rapport.

De rechtbank stelt dat niet duidelijk blijkt waarom voor de explosievenopruiming de kap van vrijwel alle bomen vereist is. Uit het ECG-projectplan blijkt namelijk niet dat de door SEKM bepleitte enkelsondige detectiemethode voldoende is afgewogen.

Conclusie

SEKM pleit voor detectie met één sonde en behoud van de bomen. De gemeente Muiden pleit voor kap van de bomen, maar had beter moeten motiveren waarom de explosieven alleen door middel van de kap van bomen kan worden opgeruimd. De gemeente Muiden had het ECG-projectplan niet zonder nadere motivering aan zijn besluitvorming ten grondslag mogen leggen.