Rapportage Effectmeting Ontplofbare Oorlogsresten beschikbaar

In het voorjaar van 2022 vond een onderzoek plaats waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan alle gemeenten vroeg om deel te nemen aan een peiling over de ondersteuningsbehoefte van gemeenten als het gaat om de inzet van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (KOO). Twee derde van alle gemeenten nam deel aan de peiling, dat is veel voor dit soort onderzoeken. Daarvoor hartelijk dank richting deze gemeenten.

In de eindrapportage zijn alle resultaten opgenomen. Evenals een beknopte samenvatting met die resultaten die volgens ons het meest opvallend zijn.

Vraagbaak

De resultaten geven geen aanleiding om de werkzaamheden van het KOO significant aan te passen. We blijven ons concentreren op ‘het invullen van een vraagbaakfunctie voor gemeenten’, ‘het bevorderen van een proportioneel risicobeleid’ en ‘het invullen van kennishiaten door de uitvoering van een onderzoeksprogramma’.

Inventarisatie omgaan met ontplofbare oorlogsresten

Wellicht ten overvloede maar voor de volledigheid: het onderzoek is nadrukkelijk geen controle of gemeenten wel of niet goed omgaan met ontplofbare oorlogsresten. Gemeenten hebben hierin een eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Het onderzoek inventariseert enkel hoe gemeenten omgaan met ontplofbare oorlogsresten. De mate waarin gemeenten te maken hebben met ontplofbare oorlogsresten verschilt en daarmee ook de omgang met dit onderwerp.

Met onze opdrachtgever BZK wordt nader bepaald hoe begin 2025 tegen het eind van het huidige opdrachtperiode, de impact van het kenniscentrum gemeten wordt.