Organiseren evenementen en enquêtes

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

versie 27-1-2020

Basisgegevens

Naam verwerking Organiseren evenementen en enquêtes
Verwerkingsnummer 87
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Deelnemer

Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam contactpersoon, Telefoonnummer, E-mailadres,
(Naam organisatie)
Verzameldoel Samenwerking/Kennisuitwisseling. Voor de organisatie en communicatie over de aanmelding van evenementen. Bij een enquête worden, afhankelijk van het soort enquête, meer of minder persoonsgegevens gevraagd. Eén en ander wordt toegelicht in de enquête zelf.
Grondslag De uitvoering van de overeenkomst, namelijk het op uw verzoek aanmelden voor het evenement of deelname aan de enquête.
Bewaartermijn 5 jaar. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 13.5
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Samenwerking/Kennisuitwisseling. Aanmeldingen en digitale enquêtes worden verwerkt in het CMS IPROX (of Excel/Word) van Rijkswaterstaat.
Rechtsgrond Taak van algemeen belang (beleidsondersteuning en -advisering)

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers van Rijkswaterstaat of aan organisaties die in opdracht van Rijkswaterstaat uw persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de organisatie van een evenement of de enquête.
Voor content beheer van de website wordt gebruik gemaakt van het content managementsysteem (CMS) IPROX van Infoprojects. Medewerkers van Infoprojects ondersteunen in geval van technische problemen en zij behandelen de persoonsgegevens vertrouwelijk.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving