Veiligheidszone NGE in bestemmingsplan

De raad van de gemeente Rheden heeft in 2016 het bestemmingsplan ‘Rheden 2016, woongebieden’ vastgesteld. Daarin is een veiligheidszone NGE opgenomen. Tegen dit besluit hebben enkele inwonenden (appellanten geheten) van Rheden beroep ingesteld om diverse redenen.

kenmerken
Metadata Omschrijving
Uitspraak ECLI:NL:RVS:2018:295
Bevoegd gezag Gemeente Rheden (Omgevingsdienst regio Arnhem)
Instantie Raad van State
Wetsartikelen Bestuursrecht
Eiser

Enkele inwonenden van de gemeente Rheden

Gedaagde College van B&W Rheden
Vergunninghoudster
Trefwoorden ‘veiligheidszone NGE’, beperking gebruiksmogelijkheden, bestemmingsplan

Zaak

De raad van de gemeente Rheden heeft in 2016 het bestemmingsplan ‘Rheden 2016, woongebieden’ vastgesteld. Daarin is een veiligheidsdzone NGE opgenomen. Tegen dit besluit hebben enkele inwonenden (appellanten geheten) van Rheden beroep ingesteld om diverse redenen.

Appellant is eigenaar en bewoner van de woning op perceel 2. Appellant maakt bezwaar tegen de aanduiding "veiligheidszone - NGE" voor zijn perceel. De bestreden aanduiding leidt volgens de appellant tot een onnodige beperking van de gebruiksmogelijkheden van zijn perceel (onderzoek nodig naar NGE als er dieper wordt gegraven dan 30cm). Appellant betoogt dat aan zijn perceel ten onrechte de aanduiding "veiligheidszone – NGE" is toegekend omdat geen indicaties bestaan voor de aanwezigheid van NGE ter plaatse. De appellant wijst in dit verband op een onderzoek dat in zijn opdracht is uitgevoerd in 2007. In dit rapport staat dat de voormalige eigenaar van het perceel de bodem heeft ontgraven tot een diepte van ongeveer 1 m.

De gemeente Rheden heeft toegelicht dat de aanwijzing van risicogebieden i.v.m. de (mogelijke) aanwezigheid van NGE berust op onderzoek dat in 2014 is verricht. In 2016 heeft de gemeente opdracht gegeven voor een nader onderzoek naar de aanwezigheid van NGE op haar grondgebied (in 2017 afgerond). In dit rapport uit 2017 is het perceel van de appellant niet meer als risicovol aangemerkt. De aanduiding "risicovol gebied" voor het perceel van de appellant zal dan ook worden geschrapt in het nog vast te stellen bestemmingsplan. Voor de tussenliggende periode geldt dat d.m.v. het rapport uit 2017 is aangetoond dat graafwerkzaamheden op het perceel van de appellant niet leiden tot een veiligheidsrisico.

Conclusie

De rechtbank ziet in hetgeen de appellant heeft aangevoerd over het rapport uit 2014 geen aanleiding voor het oordeel dat de gemeenteraad op grond hiervan niet in redelijkheid heeft kunnen voorzien in de aanduiding "veiligheidszone - NGE" voor het perceel van appellante 2. De gemeenteraad Rheden heeft terecht aangenomen dat er een reële kans was op het aantreffen van NGE binnen een deel van de kern van Rheden. Het onderzoek uit 2007 zag ook niet specifiek op de aanwezigheid van explosieven. Het beroep van appellant is ongegrond.