Non-conformiteit nu na overdracht perceel nog OO worden gevonden

Is er sprake van non-conformiteit  nu zich in de, door de Staat aan de gemeente Vught geleverde voormalige kazerneterreinen nog conventionele explosieven bevinden?

kenmerken
Metadata Omschrijving
Uitspraak ECLI:NL:RBOBR:2016:4864
Bevoegd gezag Gemeente Vught (Omgevingsdienst Brabant Noord)
Instantie Rechtbank Oost-Brabant
Wetsartikelen Civiel recht
Eiser

Gemeente Vught

Gedaagde Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)
Vergunninghoudster
Trefwoorden Non-conformiteit, aantreffen explosieven, vooronderzoek, meldplicht, onderzoeksplicht, koopovereenkomst

Zaak

Is er sprake van non-conformiteit (non-conformiteit = een zaak heeft niet de eigenschappen die van de zaak mochten worden verwacht volgens een koopovereenkomst) nu zich in de door de Staat aan de gemeente Vught geleverde percelen grond (voormalige kazerneterreinen) nog conventionele explosieven bevinden?

De gemeente Vught heeft herhaalde malen explosieven en/of munitie aangetroffen op de aangekochte percelen. In 2005 heeft EODKL een vooronderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van CE. In opdracht van de gemeente zijn er in de jaren 2012 en 2014 meerdere malen vooronderzoeken naar de aanwezigheid van CE uitgevoerd. In 2014 heeft de gemeente Vught aan ExploVision B.V. opdracht gegeven een second opinion uit te voeren naar aanleiding van de uitgevoerde vooronderzoeken. De conclusie hieruit is dat ExploVision B.V. het advies van Expload B.V. uit 2012 onderschrijft, namelijk dat er nader onderzoek verricht had moeten worden naar de aanwezigheid van CE op het terrein.

De Staat voert toch aan dat de gemeente de kazerneterreinen heeft aanvaard in de staat waarin deze zich tijdens de levering bevonden. Ook was het risico op aanwezigheid van CE expliciet in de ruilovereenkomst genoemd. De gemeente moet zich ook bewust zijn geweest van het risico dat zij op zich nam, omdat zij beschikt over een uitgebreid gemeentelijk archief, waarin zou moeten zijn gedocumenteerd waar en welke oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden binnen de gemeentegrenzen. Bovendien heeft de Staat uitdrukkelijk geen garantie afgegeven dat de bodem van de kazerneterreinen vrij van CE zou zijn.

De rechtbank is toch van oordeel dat het onderzoek van EOKDL uit 2005 voldoende diepgravend was. De gemeente wist op basis van de daarin weergegeven bronnen dat het gemeentelijk archief niet was onderzocht. Van hen mocht toch verwacht worden dat zij wisten er sprake was van een bijzondere oorlogsgeschiedenis in de gemeente en dat zij daarom zelf onderzoek zou doen in haar eigen archief als daar aanleiding toe was. Dat de gemeente dit heeft nagelaten, kan niet aan de Staat worden tegengeworpen.

Conclusie

De Gemeente Vught kan geen beroep doen op non-conformiteit. De Staat heeft immers voldaan aan haar meldingsplicht, terwijl de gemeente onvoldoende haar onderzoeksplicht in acht heeft genomen.