Derving huurgenot en daaruit voortkomende schade aanwezigheid OO

kenmerken
Metadata Omschrijving
Uitspraak GHDHA:2015:35
Bevoegd gezag Gemeente Katwijk (Omgevingsdienst West-Holland)
Instantie Gerechtshof Den Haag
Wetsartikelen Civiel recht
Eiser

De Staat (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Gedaagde Hoogheemraadschap van Rijnland
Vergunninghoudster
Trefwoorden Vooronderzoek, vertraging, vrijgave burgemeester, aanwezigheid explosieven, baggerslibdepot, vliegveld, toerekenbaarheid

Zaak

Hoogheemraadschap Rijnland huurt grond van de Staat op voormalig vliegveld Valkenburg; aanwezigheid van explosieven en bodemverontreiniging in gehuurde tasten huurgenot aan; aan huurder toe te rekenen omstandigheid.

De Staat heeft per 1 juli 2009 voor drie jaar percelen grond, gelegen op het vliegveld, verhuurd aan het Hoogheem-raadschap Rijnland voor het oprichten van een tijdelijke verwerkingsinstallatie voor baggerslib. Uit onderzoek tussen 2006 en 2009 is gebleken dat gehele vliegveld Marinevliegkamp Valkenburg als verdacht moet worden aangemerkt ter zake van de aanwezigheid van explosieven.

Aanleg baggerslibdepot is geweigerd door de burgemeester volgens een vooronderzoek waaruit blijkt dat de aanwezigheid van CE niet uitgesloten kan worden. Geding handelt over de vraag wie er toerekenbaar is dat de percelen niet op de overeengekomen datum aan het Hoogheemraadschap beschikbaar zijn gesteld, vanwege de uit te voeren onderzoeken en de aangetroffen verontreinigingen (met o.a. CE).

Het hof stelt dat de partijen beide overheidslichamen zijn met ervaring met grondwerkzaamheden waarbij rekening moet worden gehouden met het risico van na de Tweede Wereldoorlog achtergebleven explosieven. Uit dien hoofde mag ervan worden uitgegaan dat beide partijen ervan op de hoogte waren dat, als een locatie wordt beschouwd als verdacht op aanwezigheid van CE, vrijgave van de locatie door de burgemeester van de gemeente waarin de locatie is gelegen, vereist is.

Conclusie

Hoogheemraadschap had tijdiger moeten informeren bij de gemeente Katwijk over eventuele aanwezigheid van conventionele explosieven. De veroorzaakte derving van huurgenot en de daaruit voortkomende schade komen voor rekening van het Hoogheemraadschap.