In gesprek over ontplofbare oorlogsresten

Hoe kan een afwegingskader gemeenten helpen bij de besluitvorming over ontplofbare oorlogsresten? Hoe kunnen gemeenten invulling geven aan hun taken en verantwoordelijkheden op dit gebied? En wie moet wat doen als er een vondst gedaan wordt?

Dat zijn vragen waar de ongeveer 100 vertegenwoordigers van gemeenten (burgemeesters en hun adviseurs) tijdens de bijeenkomst 'afwegingskader ontplofbare oorlogsresten' op 11 november in de kazerne van de EODD in Soesterberg met elkaar over in gesprek gingen.

Tijdens deze bijeenkomst informeerde het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten gemeenten over de ontwikkelingen van het afwegingskader. Ook werd getoetst of de huidige vorm en inhoud van het kader aansluiten bij de verwachtingen van de doelgroep. Vanuit het kenniscentrum kijken we terug op een mooie bijeenkomst. Hierbij een terugblik.

Rollen en taken

In zijn welkomstwoord nam commandant van de EODD, kolonel Jos Dirckx, de aanwezigen mee in de werkzaamheden van de EODD en het belang van een goede samenwerking tussen gemeenten en de EODD. Helderheid over ieders rollen en taken in dit werkveld is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Marianne van den Berg van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) sloot zich hier, als opdrachtgever van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten, bij aan. In haar verhaal benadrukte ze dat het afwegingskader geen normenkader is, maar een hulpmiddel dat gemeenten handvatten biedt om een eigen afweging te kunnen maken.

Proportionaliteit

Besluitvorming over ontplofbare oorlogsresten vraagt een afweging over het te voeren risicobeleid. Hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Ira Helsloot deed daarom een oproep om bij het opstellen van beleid rondom ontplofbare oorlogsresten rekening te houden met zowel de kans als het effect van de mogelijke uitwerking van oorlogsresten. Hij deed dit aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden. Zoals door het gezondheidseffect van het verwijderen van ontplofbare oorlogsresten uit te zetten tegen de gezondheidseffecten van gratis fruit voor basisschoolleerlingen.

Wensen en verwachtingen

De verhalen van de sprekers vormden een mooie introductie om met de aanwezigen in gesprek te gaan over het afwegingskader. Mario de Wever, projectleider van het afwegingskader bij het kenniscentrum, nam de deelnemers mee in de stappen die tot nu toe zijn gezet en de ideeën die er zijn over vorm en inhoud. Vervolgens werden in aparte groepen, aan de hand van drie casussen, de mogelijke vragen geïnventariseerd en is gekeken of het afwegingskader daar antwoord op zou kunnen geven.

Ondanks dat het moeilijk is het afwegingskader in de beschikbare tijd geheel te doorgronden zijn de deelnemers over het algemeen positief over de lijn die door het kenniscentrum is ingestoken. Het afwegingskader is een hulpmiddel dat aan de ene kant bewustwording creëert en aan de andere kant informatie en handvatten biedt voor het maken van eigen gemeentelijke afwegingen. De bijeenkomst geeft geen aanleiding voor een koerswijziging, maar biedt het kenniscentrum wel nieuwe input voor de inhoudelijke vulling van het afwegingskader.

Voor vragen over het afwegingskader of andere vragen over de omgang van gemeenten met ontplofbare oorlogsresten kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.