Kosten na vondst

Bij een vondst, de daarop volgende ruiming en eventueel vernietiging van ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO) worden er kosten gemaakt. Er is onderscheid te maken tussen een vondst bij toeval en een vondst via onderzoek als het gaat over de kosten die optreden bij dergelijke vondsten.

Kosten toevallige vondst

De directe kosten die voort komen uit de beheersmaatregelen in het kader van openbare orde en veiligheid na een toevallige vondst van OO komen in aanmerking voor de bijdrageregeling, andere kosten niet. Dit vanuit de gedachte dat de gemeente een taak en bevoegdheid heeft voor de openbare orde en veiligheid. Kosten die bijvoorbeeld ontstaan door vertraging  van het productieproces van een bedrijf bij een toevallige vondst van OO komen niet in aanmerking.

Kosten vondst via onderzoek

Als er bij onderzoek naar OO daadwerkelijk OO wordt aangetroffen dan ligt dit anders. Er is dan vooraf een indicatie dat er oorlogshandelingen hebben plaats gevonden in dat specifiek gebied. Een initiatiefnemer is dan vooraf op de hoogte dat er een kans bestaat dat er OO worden aangetroffen. De kosten voor onderzoek zijn dan ook voor de initiatiefnemer. In het geval dat de gemeente zelf initiatiefnemer is van het project dan kan de gemeente de afweging maken of de kosten in aanmerking komen voor de bijdrageregeling.

Gemeenten kunnen, vanuit hun taak en bevoegdheid voor openbare orde en veiligheid,  voorafgaand aan een onderzoek stellen dat ze enkel willen meewerken aan dergelijke onderzoeken als er vooraf een overeenkomst wordt getroffen over de kosten die kunnen optreden bij het aantreffen van OO. Dit vanuit de gedacht dat als er geen verstoring is van de bodem, de risico’s van mogelijk aangetroffen OO niet moeten worden beheerst door de gemeente. De initiatiefnemer kan er immers voor kiezen om in een ander deel of op een andere wijze de grond te roeren.

Het is dan redelijk dat een gemeente vooraf over dit punt een duidelijke afweging maakt en dit ook vastlegt in bijvoorbeeld beleid. Zie voor een uitleg over gemeentelijk beleid  Gemeentelijk beleid OO.

Welke kosten?

Kosten kunnen voortkomen uit:

  • stilleggen van werkzaamheden;
  • afzetten van het terrein;
  • bewaking van het terrein;
  • afschermen van de OO.

Welke kosten komen nu in aanmerking voor de bijdrageregeling?

Voor informatie en een nadere duiding over de bijdrageregeling wordt verwezen naar Financiering.

In het stuk Bijdrageregeling, welke kosten? wordt hierover meer verteld.

Daarnaast zijn er kosten die kunnen voortkomen bij ruimingen. Deze worden uitgewerkt op de pagina over ruimingen.